Co je Krumlovská inspirace
FEE KRUMLOVSKÁ INSPIRACE
Obchodní podmínky
Aktivity a reference
Naši partneři
   Home page
   Aktuálně

Český Krumlov na internetu

Obchodní podmínky, služby a cena

Programy cestovní, produkční a svatební agentury Krumlovská inspirace jsou definovány v Kupní smlouvě, která může být nahrazena potvrzenou objednávkou.
Předmětem Kupní smlouvy je prodej produkční služby dle objednávky, scénáře a rozpočtu. Tyto jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu produkční službu se všemi náležitostmi, v předem domluvené kvalitě ve stanoveném rozsahu a v daném čase. Kupující se zavazuje produkční službu zaplatit dle platebních podmínek a ceny.

Objednávka
• objednávku vystavuje a posílá kupující na e-mail: inspirace@krumlov.cz
• objednávka může být specifikována i telefonicky (602 681 050)... kliknete na KONTAKT
• objednávka obsahuje veškeré údaje nutné k obchodnímu styku (název, sídlo, r.č., IČO a pod..)

Scénář
• na základě objednávky a splnění podmínek, vypracuje prodávající scénář
• scénář akce pregnantně definuje charakter produkční služby

Rozpočet
• součástí scénáře je rozpočet akce:
• buď s rozepsanými náklady a provizí
• nebo paušální cena produktu na jednu osobu
• rozpočet akce je ceníkem produkční služby
• rozpočet akce je uveden s DPH

Kupní cena a další podmínky

Ceník produkční akce
• každý produkt, který si klient kupuje jako produkční akci je jiný - produkční akce prodávajícího nemají standardní ceníky
• ceník se vytváří na základě objednávky, osobního setkání či další dohodnuté komunikace a vychází z cen subdodavatelů a provize
• ceníky a jejich vytváření jsou otevřené a kupující je může ovlivňovat (ovlivňovat kvalitu produktu, výběr subdodavatele)
• prodávající disponuje ceníkem provize a některými dalšími ceníky subdodavatelů – partnerů a ceníkem a podmínkami ubytování

Provize
Provize je kalkulována jako předem určené a avizované procento z celkových nákladů na akci z rozpočtu - z kalkulace a to bez DPH
K vypočtené provizi se připočítává DPH 19%

rozpočet do 100.000,-Kč - provize 25% z rozpočtu, minimálně však 5.000-, Kč
rozpočet do 500.000,-Kč - provize 20% z rozpočtu
rozpočet do 1.000.000,-Kč - provize 18% z rozpočtu
rozpočet nad 1.000.000,-Kč - provize 15% z rozpočtu

Výše provize je vždy stanovená individuálně dle klienta a lze ji korigovat dle chrakteru zadání akce.

Co jsou náklady:
- ceny subdodavatelů uvedené v rozpočtu akce
- cena vedoucího projektu a jeho asistentů nutných při realizaci projektu
- 350,-Kč/hodinu akce/jeden asistent

Provize za zajištění ubytování
• zprostředkování ubytování předaným seznamem ubytovacích kapacit města a podporou v logistice ubytování v návaznosti na další program=zdarma
• zprostředkování ubytování na jméno kupujícího, kupující či jeho hosté si ubytování platí mimo rozpočet a nesou odpovědnost za storno podmínky=zdarma
• zajištění ubytování z rozpočtu a dle podmínek (storno-poplatky) ubytovatelů=zdarma

FEE Krumlovské inspirace
V případě produkce speciálních služeb za obzvlášť složité a těžké výkony (např. poradenství v logistice akcí, kde jsou nutné informace pro pořádání produkčních akcí v památkových zónách, zónách UNESCO, památkových objektech, historických interiérech a exteriérech, dále pronájmy velmi exklusivních prostor, setkání s výjimečnými osobnostmi, jednání se státní správou, zajištění dokladů ke svatebním obřadům apod..) si Krumlovská inspirace účtuje nadstandardní (běžně neúčtovanou) avšak vždy smluvní přirážku. Tato smluvní přirážka se týká především segmentu Svatebních obřadů a incentivních programů pro firemního zákazníka.

Co je zahrnuto v ceně provize:
• kompletní zajištění produkční akce
• příprava scénáře akce a rozpočtu-kalkulace - akce v cenách s DPH
• kompletní poradenský a zprostředkovatelský servis se subdodavateli
• osobní kontakt s klientem, koordinace akce, dodržení časového a kvalitativního (obsahového) schváleného harmonogramu - scénáře
• asistence při neočekávané události, logistika, poradenství
• kompletní finanční zajištění a platby všem zainteresovaným subjektů a subdodavatelům - finanční zprostředkování

Platební podmínky a storno poplatky
• do začátku produkční akce, nejpozději však 30 dnů před akcí musí být splacena záloha ve výši 75% rozpočtu
• v případě garance Svatebního obřadu v termínech, které lze považovat mezi atraktivní termíny roku, popřípadě při složitých jednáních pro zajištění specifického nájmu v čase a v místě k uskutečnění Svatebního obřadu, bude záloha splacena dle dalších dohodnutých podmínek.
• v případě zajišťování ubytování z rozpočtu bude požadována taková výše záloh, aby byly splněny podmínky jednotlivých ubytovatelů
• po akci je vystavena faktura se splatností 10 pracovních dnů, v případě Svatebních obřadů a dalších služeb se svatbami souvisejících bude doplatek požadován nejpozději den před proběhnutím akce na základě předloženého písemného vyúčtování a vystavení patřičného účetního dokladu
• v případě storno produkční akce po splacení jakékoliv další zálohy bude tato záloha vrácena do čtrnácti dnů v hodnotě po odečtení všech prokazatelně vynaložených nákladů